Služby

 • Nehnuteľnosti
 • Finančné poradenstvo
 • Firemné poradenstvo
 • Dedičstvo
 • Žaloby
 • Architektúra
 • Konštrukcie
 • Plánovanie

Vedeli ste ?

www.sak.sk
Oficiálna stránka Slovenskej advokátskej komory, ktorá združuje všetkých advokátov na území SR.

www.notar.sk
Oficiálna stránka Notárskej komory Slovenskej republiky, ktorá združuje všetkých notárov na území SR.

www.exekutor.sk
Menný zoznam súdnych exekútorov SR s adresou sídla, telefónnymi a faxovými číslami, adresou elektronickej pošty (e-mail) jednotlivých exekútorských úradov.

www.zbierka.sk
Obsahuje všetky právne predpisy SR, ktoré boli prijaté Národnou radou SR a to v ich pôvodnej podobe a úplné znenie vybraných právnych predpisov.

www.orsr.sk
Stránka obsahuje zoznam všetkých obchodných spoločností a iných subjektov, ktoré sa zapisujú do Obchodného registra SR spolu so základnými informáciami o jednotlivých spoločnostiach.

www.zrsr.sk
Stránka obsahuje zoznam všetkých obchodných spoločností, živnostníkov a iných subjektov, ktoré sa zapisujú do Živnostenského registra SR spolu so základnými informáciami o jednotlivých subjektoch./p>

Prehľad služieb

Občianske právo
Zastupujeme klientov v konaniach pred súdmi vo všetkých občianskoprávnych sporoch, vyhotovujeme kúpne, darovacie a iné občianskoprávne zmluvy, zastupujeme klientov pri vyporiadaní podielového i bezpodielového spoluvlastníctva, poskytujeme právne poradenstvo pri prevodoch a nájme nehnuteľností vrátane zabezpečenia ich ocenenia súdnym znalcom (v tejto oblasti sme zabezpečovali vyporiadanie nehnuteľností aj pri veľkých investičných akciách). Právne služby poskytujeme aj v prípadoch týkajúcich sa náhrady škody a vydania bezdôvodného obohatenia. V oblasti dedičského práva poskytujeme našim klientom právne služby spočívajúce najmä v zastupovaní v sporoch súvisiacich s dedičským konaním.
Obchodné právo
 • príprava nevyhnutných dokumentov a podkladov na registráciu obchodnej spoločnosti klienta na príslušnom daňovom úrade (DIČ alebo IČ DPH)
 • zabezpečenie registrácie obchodnej spoločnosti klienta na príslušnom daňovom úrade
 • prevzatie príslušného potvrdenia o registrácii obchodnej spoločnosti klienta na príslušnom daňovom úrade
 • prihlasovanie obchodnej spoločnosti klienta na úrady a do inštitúcii podľa požiadaviek klienta
 • vyhotovovanie právnych dokumentov v mene obchodnej spoločnosti klienta podľa požiadaviek klienta
 • zabezpečenie iných právnych úkonov v mene obchodnej spoločnosti klienta podľa požiadaviek klienta
 • zabezpečenie zmeny v orgáne obchodnej spoločnosti klienta
 • zmena obchodného mena obchodnej spoločnosti klienta
 • zmena alebo doplnenie obchodnej činnosti obchodnej spoločnosti klienta
 • zmena sídla obchodnej spoločnosti klienta
 • prevod alebo zmena obchodného podielu v rámci obchodnej spoločnosti klienta
 • zabezpečenie iných služieb ohľadom obchodnej spoločnosti klienta podľa výslovných požiadaviek klienta
Úschova
Služba Úschova je určená pre tých klientov Advokátskej kancelárie JUDr. Tomáš Čverčko, ktorí potrebujú z rôznych dôvodov mať uložené u spoľahlivej osoby rôzne listiny, dokumenty alebo iné hnuteľné veci. Z toho dôvodu ponúka Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Čverčko svojim klientom diskrétnu úschovu listín, dokumentov a iných hnuteľných vecí za dohodnutý poplatok.
Právna pomoc pri predaji nehnuteľnosti
 • Prevody pozemkov, zmluvy, výkupy
 • Vyhľadanie neznámych vlastníkov
 • Vecné bremeno - zriaďovanie pri líniových stavbách
 • Sprostredkovanie kúpy pozemku
 • Vyhľadanie pozemku podla požiadaviek investora
 • Kataster a poradenstvo
 • Pozemky a stavby na predaj

Vždy chránime záujmy klienta!


Pri našej právnej praxi a poradenstve pre klientov sa čoraz častejšie stretávame s problémami, ktorých kvalifikované riešenie si vyžaduje komplexné a odborné posúdenie nielen z oblasti práva, ale aj z oblasti ekonomickej, personálnej, účtovnej či daňovej. Preto po porade s našimi klientmi dokážeme zabezpečiť kvalifikované poradenstvo od expertov z rôznych oblastí.